• Home
  • – De strijd van een christen

– De strijd van een christen

het begrijpen en overwinnen van de moeilijkheden van het leven

de strijd van een christen

het leven is een strijd,en als Christenen worstelen we met dezelfde levenservaringen als niet-christenen. De wedergeboorte stelt ons niet meer vrij van werkloosheid dan bacteriële infecties. En naast alle strijd die de mensheid gemeen heeft, heeft een toegewijde Christen nog de strijd van het overwinnen van de zonde en het volgen van Christus.Sommige christenen denken dat zij de enigen zijn die hun specifieke strijd ervaren. Ze kunnen ook denken dat hun probleem is het ergste en meest beschamende. Dit valse gevoel van “Ik ben de enige” kan gevoelens van schaamte, lage achting en eenzaamheid veroorzaken. Gelukkig kan God in ons leven werken en vrijheid brengen aan degenen die gewoonlijke strijdlustigen zijn.Degenen die geloven dat Darwin ‘ s “origin of species” theorie zegt dat “survival of the fittest” altijd heeft bestaan op aarde, en het leven is altijd een strijd geweest. Maar voor de goddelijke verklaring van de oorsprong van de strijd moeten we ons tot de Bijbel wenden. Nadat God het universum had geschapen, zag hij “alles wat hij gemaakt had, en het was zeer goed” (Gen.1:31 NBG). De oorspronkelijke schepping was een perfecte wereld, vrij van strijd.Maar de wereld veranderde nadat Adam en Eva God ongehoorzaam waren (Gen. 2: 15-16; 3:4-7). Eva kreeg te horen: ‘Ik zal je pijn bij het baren van kinderen enorm doen toenemen; met pijn zul je kinderen baren. Uw verlangen zal zijn naar uw man, en hij zal over u heersen” (Gen.3:16). Adam werd gezegd: “vervloekt is de aarde vanwege jou; door pijnlijke zwoegen zul je er alle dagen van je leven van eten. Het zal voor u doornen en distels voortbrengen, en gij zult de planten des velds eten. Door het zweet van je voorhoofd, je eten, je eten, totdat je terugkeert tot de aarde, want het waren genomen; want stof bent en tot stof zult u wederkeren” (Gen. 3:17-19).

dus het is verkeerd om te zeggen: “het leven was niet bedoeld om gemakkelijk te zijn.”Overdag een mooie tuin verzorgen en’ s avonds met God wandelen klinkt relatief gemakkelijk in vergelijking met onze huidige strijd. In het begin was het leven niet bedoeld om pijn bij de bevalling, mannelijke overheersing, pijnlijke zwoegen, doornen en distels, zweet en dood te betrekken. Onze strijd is het resultaat van die historische dag toen de zonde Gods perfecte schepping bedorven.

deze erfzonde wordt aangeduid als ” de zondeval.”Als afstammelingen van een gevallen man en bewoners van een gevallen wereld, christenen zijn onderworpen aan alle generieke strijd gemeenschappelijk voor de mensheid. Maar christenen worstelen ook met zonde, en worstelen om het christelijke leven te leiden.

algemene strijd
de strijd die de mensheid gemeen heeft is fysiek, mentaal en sociaal. Christenen zijn niet immuun, maar strijden tegen hen zoals alle mensen.Fysiek kunnen we worstelen met dingen als spraakgebrek, rugpijn, slecht gezichtsvermogen of gehoorverlies. We kunnen oud, ziek, gewond of gehandicapt zijn. Dit is niet de manier waarop God het plande toen hij de wereld schiep, omdat zijn schepping perfect was. De zonde van de mens ruïneerde de schepping, dus zijn wij de schuld (Rom. 5:12). We moeten God niet de schuld geven voor onze strijd.Christenen kunnen ook mentaal worstelen met zaken als depressie, schizofrenie, eetstoornissen, gokgewoonten of homoseksualiteit. Onze geest maakt deel uit van Gods schepping, en net als de rest van de schepping, lijden zelfs onze geest aan de val.We kunnen ook sociaal worstelen in het bedrijfsleven, onderwijs, ouderschap en relaties. Weduwen ervaren verdriet en eenzaamheid. En hoewel we kunnen bogen op een hoger succespercentage van het huwelijk, christelijke koppels nog steeds scheiden. Sommigen worstelen zelfs met huiselijk geweld.Sommige vormen van strijd kunnen worden overwonnen door professionele hulp van chirurgen, chiropractors, optometristen, therapeuten, adviseurs en financiële adviseurs. Maar voor andere vormen van strijd heeft de wereld geen oplossing.

eens zei ik: “het is moeilijk om een christen te zijn” en een vriend antwoordde: “Het is moeilijker om er geen te zijn.”Er zijn ten minste vier redenen waarom het leven moeilijker is voor degenen die geen christenen zijn:

  1. het leven is moeilijker om geen christen te zijn omdat christenen hoop hebben – een zekere hoop dat dit leven niet alles is wat er is; dat de Heere wederkeren zal; dat de doden in Christus zullen opstaan, hem ontmoeten in de lucht en met hem zijn tot in eeuwigheid. De gelovigen moeten elkaar aanmoedigen met deze beloften.
  2. het leven is moeilijker om geen christen te zijn omdat Christenen bidden. Ze kunnen al hun zorgen aan God geven omdat hij geeft om wat er met hen gebeurt (1 Pet. 5:7). Hebben we gebrek aan vrede en nodeloze pijn ervaren, “allemaal omdat” zoals de hymne zegt, “We dragen niet alles naar God in het gebed”?Het leven is moeilijker als je geen christen bent omdat christenen de Heilige Geest hebben. Voor veel Christenen is hij veel meer dan iemand die in theorie bekend is. De geest van God is een zeer echte Trooster die gelovigen in moeilijkheden en beproevingen ondersteunt en hen helpt om te gaan met de strijd van het leven.
  3. het leven is moeilijker om geen christen te zijn omdat ze de kerk hebben. Wij moeten “elkaars lasten dragen” en degenen in nood helpen (Hand. 2; 44; Gal. 6:2). We zijn niet alleen en worden vaak bijgestaan door anderen in onze strijd.

worstelen met zonde
christenen worstelen ook met zonde. Het concept van een zegevierende christelijke weg, waarbij onze gebruikelijke zonden permanent kunnen worden overwonnen door het volgen van een paar basisprincipes, wordt niet ondersteund door de Schrift.In Romeinen 7: 14-25 behandelt Paulus het onderwerp “worstelen met de zonde”.”Hij ziet zichzelf als een slaaf van de zonde die precies doet wat hij haat. Zijn zondige natuur weerhoudt hem ervan te doen wat juist is. Het is een echte strijd en de zonde lijkt te winnen door alles wat hij doet te beheersen. Hierdoor voelt hij zich ellendig, wil hij bevrijd worden van een leven gedomineerd door zonde. Hij erkent dat alleen Jezus Christus Hem uit zo ‘ n leven kan redden.God wil dat we weten dat, hoewel we wedergeboren zijn uit de geest en een nieuwe natuur bezitten, we nog steeds menselijk zijn en onze oude zondige natuur blijft.De inhoud van Romeinen 7 verklaart dat de auteur een worstelende zondaar was. Toch was de auteur een christen, en ook geen onvolwassen Christen. Deze worstelende zondaar was de grote apostel Paulus, de man die God koos om veel van het Nieuwe Testament te schrijven. Paulus schreef over zijn eigen zwakheden en riskeerde zijn geloofwaardigheid om ons te helpen begrijpen dat we niet alleen zijn in het worstelen met zonde.

is iemand van ons betere christenen dan Paulus? Natuurlijk niet. Elke toegewijde Christen had deze woorden kunnen schrijven. Maar denk niet dat je een slechtere christen bent alleen maar omdat je gevoelig bent voor het feit dat je worstelt met zonde. De enige christenen die niet worstelen met zonde zijn degenen die apathisch hebben toegegeven aan de zonde en slaven zijn geworden van de zonde.Waarom liet God Paulus niet specifiek onthullen met welke zonde hij worstelde? Hoogstwaarschijnlijk was het zo dat ieder van ons zich kon verhouden tot Paulus en wist dat God onze strijd begrijpt. Of onze zonde nu laster, trots, afgunst, roddel of wat dan ook is, deze passage is op ieder van ons van toepassing. Alles wat we doen zal gebrekkig zijn, maar het is bemoedigend om te weten dat hoewel God ons intiem kent, hij ons accepteert ondanks onze tekortkomingen.

overwinnen van de zonde
Hoe kunnen we de zonde overwinnen? Ten eerste moeten we de zonde in ons leven erkennen en besluiten om te stoppen met het plegen ervan. Bijvoorbeeld, we bedriegen onszelf als we niet eens proberen te strijden tegen zonden zoals roddel en laster (Jas. 3:10).Geestelijke krachten zitten achter veel van onze strijd (EF. 6:12). Hoewel de wapens van een christen worden vermeld in de volgende verzen van Efeziërs 6, wordt de minst geïdentificeerde als een middel om de zonde te overwinnen nog voor de wapenrusting vermeld. Paulus schrijft, “nadat je alles hebt gedaan om te staan … stand dan, met de … wapenrusting” (EF. 6:13-14). Dit vereist enige inspanning van onze kant. We moeten alles doen wat menselijk mogelijk is om tegen de zonde op te staan. Bijvoorbeeld, er is veel waarheid in het kinderliedje, ” wees voorzichtig kleine ogen wat je ziet, wees voorzichtig kleine voeten waar je gaat.”We moeten voorzichtig zijn met wat we zien en waar we naartoe gaan.

maar gewone zonden zijn veel moeilijker te overwinnen. Het kostte me meer dan tien jaar om mijn zonde te overwinnen. De sleutel tot het uiteindelijk vrij worstelen was simpelweg dit; Ik had de realiteit van Jezus’ woorden al geleerd, ” niemand kan twee meesters dienen.”Toen ik God faalde, leek hij zo afstandelijk. Maar uiteindelijk bereikte ik het punt waar het gevoel van Gods nabijheid wenselijker was dan die zonde.Met betrekking tot de macht die de zonde over ons heeft, stelde Paulus de vraag: “Wie zal mij redden van dit lichaam des doods?”Hij antwoordt,” Dank zij God – door Jezus Christus onze Heer!”Alleen God kan ons redden van de eeuwige dood door het offer van de zondeloze Jezus, als we hem onze Heer maken.Naast de gemeenschappelijke strijd van de mens en de strijd tegen de zonde, strijden christenen ook om Jezus te volgen. Jezus zegt: “Als iemand na mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis opnemen en mij volgen “(LC. 9:23). Noch zelfverloochening noch vervolging spreken mij aan, maar deze gaan hand in hand met het volgen van Jezus. Hem volgen betekent meer dan zijn zegeningen accepteren. Het betekent worstelen om zijn commando ’s te gehoorzamen – moeilijke commando’ s zoals “hou van elkaar.”

er zijn vijf redenen waarom God ons toestaat deze strijd te voeren:

  1. God staat strijd toe zodat we anderen kunnen helpen. Als we door Gods genade een strijd overwinnen, kan God ons ook genadig toestaan door hem gebruikt te worden om anderen te helpen hun strijd te overwinnen. Maar we moeten misschien net zo onbewaakt zijn als Paul. Er is een risico.
  2. God staat strijd toe zodat hij verheerlijkt kan worden. Bijvoorbeeld, over Lazarus zei Jezus: “deze ziekte zal niet eindigen in de dood. Nee, Het is ter ere van God, zodat Gods Zoon erdoor verheerlijkt kan worden “(Joh. 11:4).
  3. God staat strijd toe zodat we bidden. Paulus bad om gered te worden van de ongelovigen in Judea (Rom. 15:30). We bidden meer in moeilijke tijden.
  4. God staat strijd toe zodat we op hem kunnen vertrouwen. Paulus werd gekweld door een “doorn in het vlees” die hem ervan weerhield om trots te worden en waardoor de kracht van Christus duidelijker zichtbaar werd in zijn leven (2 Kor. 12:7-10).
  5. God staat strijd toe zodat hij ons kan vormen (Heb. 12:1-11). We moeten met doorzettingsvermogen rennen in de race die voor ons is uitgestippeld. Dit betekent alles doen wat menselijk mogelijk is om te staan in de strijd die God weet voor ons ligt. Als de” vervolmaker van ons geloof”, vormt Christus ons. We worden eraan herinnerd dat hij werd beloond voor zijn strijd door te zitten aan de rechterhand van de troon van God. We willen dat God ons vormt, maar we willen niet dat het pijn doet. Ooit heeft een broer me te hard gestraft. Dan lees ik:” verdraag het lijden als discipline; God behandelt jullie als zonen ” en uiteindelijk aanvaard ik het als Gods discipline (Hebr. 12:7). Job worstelde met arrogantie en kijk wat er met hem gebeurd is! Toch verachtte hij Gods discipline niet.

Jezus weet alles over onze strijd
we hebben een vriend die begrijpt en niet te druk is om te luisteren. Jezus werd “in alle opzichten verzocht, net zoals wij” (Hebr. 4: 15), dus hij weet alles over onze strijd. Daarom kan hij meevoelen. “Laat ons dan met vertrouwen de troon der genade naderen, opdat wij barmhartigheid mogen ontvangen en genade vinden om ons te helpen in onze tijd van nood” (V.16). Hij begrijpt wat het betekent om dezelfde strijd te doorstaan als wij en is in een positie om ons te helpen met onze strijd.

we moeten op elkaar letten en elkaar helpen in onze strijd. Onthoud altijd dat Jezus zei: “In deze wereld zul je problemen hebben. Maar houd moed! Ik heb de wereld overwonnen” (Joh. 16:33).Over de auteur: Neil Holman is een songwriter, muzikant en zanger die twee albums (CD ‘ s) van zijn liedjes heeft geproduceerd. Hij woont met zijn vrouw en drie kinderen in Faulconbridge, in de buurt van Sydney, Australië.

met toestemming voor publicatie door: Sam Hadley, Grace & Truth, 210 Chestnut St., Danville, IL., VERENIGDE.

Website: www.gtpress.org

top

Leave A Comment